5 بهمن 1329
مرگ حسن وثوق

حسن وثوق ـ وثوق‌الدوله ـ رئيس‌الوزاي اسبق ايران و عاقد قرارداد 1919 با انگلستان در سن 78 سالگي در تهران درگذشت.