7 بهمن 1357
حضور گسترده زنان در تظاهرات علیه رژیم پهلوی

پانصدهزار نفر از زنان، در يك تظاهرات بزرگ و باشكوه عليه رژيم پهلوی در تهران شركت كردند.