9 بهمن 1357
اعتصاب سراسری مردم به فرمان امام خمینی

به دنبال دعوت امام خميني، امروز سراسر كشور در عزاي عمومي و اعتصاب به سر برد.