اینستاکرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد،
"پرواز انقلاب" در قاب تصویر
اینستاکرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از "پرواز انقلاب" و لحظه ورود امام خمینی به میهن را منتشر کرد که در ادامه می بینید.

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب

پرواز انقلاب