11 بهمن 1357
قدردانی امام خمینی از دولت فرانسه

امام خميني در آستانه حركت از پاريس به تهران از ميهمان نوازي دولت فرانسه و اهالي منطقه نوفل لوشاتو تشكر كردند.