13 بهمن 1357
دیدار میلیونی مردم با امام خمینی در مدرسه علوی

همزمان با اقامت امام خمینی در مدرسه علوی، هزاران نفر از مردم در سراسر كشور براي ديدار با ایشان در طول خيابان مجاور آن (خيابان ايران) صف كشيدند.