13 بهمن 1357
تجمع گسترده همافران نیروی هوایی در حمایت از نهضت امام خمینی

چند هزار نفر از همافران نیروی هوایی با تجمع در مقابل پادگان جمشیدیه، با سردادن شعارهای ضد سلطنت، و اعلام حمایت از نهضت امام خمینی خواستار تشکیل جمهوری اسلامی هستند.