13 بهمن 1289
تصویب قرارداد استخدام مستشاران امریکایی در مجلس شورای ملی

مجلس شوراي ملي قرارداد استخدام مستشاران آمريكائي را براي وزارت ماليه تصويب كرد.