14 بهمن 1357
فرار ژنرال هایزر از کشور

ژنرال هايزر آمريكائي كه يك ماه پيش براي واداشتن ارتش به حمايت از بختيار و بررسي زمينه‌هاي كودتا به ايران آمده بود، متعاقب ورود امام خميني به کشور، مأيوسانه از كشور فرار کرد.