آیت الله مهدوی کنی: بازرگان ضد سلطنت نبود و تمایل به غرب داشت
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آیت الله مهدوی کنی در کتاب خاطراتش که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر است می گوید:"بازرگان در ابتدا دولت را با توجه به دو خصیصه پذیرفتند؛ یکی آنکه معنای ضد سلطنت از آن مستفاد نمی شد و مسئله بعدی هم سیاست خارجه بود که یک نوع سیاست ضد شرق و متمایل به غرب بود. به همین جهت حوادثی که پس از انقلاب رخ داد مطابق میل مهندس بازرگان و دولت ایشان نبود. "

وی در ادامه افزود: " آقای بازرگان با یک چنین روحیه ای آمدند. برای همین نتوانست با امام خمینی(ره) و روحیه انقلابی و قاطع و با صلابت ایشان کنار بیاید. "