تصویر حكم‌ نخست‌ وزيری بازرگان‌ با دستخط‌ امام‌ خمينی
پایگاه مرکز اسناد انقلاباسلامی؛ امام‌ خميني‌ در روز پانزدهم‌ بهمن 1357،حكم‌ نخست‌وزيري‌ بازرگان‌ را صادر کردند. در حکم امام خمینی آمده بود:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ مهدی بازرگان‌
بنا به‌ پيشنهاد شوراي‌ انقلاب‌، برحَسَب‌ حق‌ّ شرعي‌ و حق‌ّ قانوني‌ ناشي‌ از آراي ‌اكثريت‌ قاطع‌ قريب‌ به‌ اتفاق ملت‌ ايران‌ كه‌ طي‌ اجتماعات‌ عظيم‌ و تظاهرات ‌وسيع‌ و متعدد در سراسر ايران‌ نسبت‌ به‌ رهبري‌ جنبش‌ ابراز شده‌ است‌ و به‌موجب‌ اعتمادي‌ كه‌ به‌ ايمان‌ راسخ‌ شما به‌ مكتب‌ مقدس‌ اسلام‌ و اطلاعي‌ كه‌ ازسوابقتان‌ در مبارزات‌ اسلامي‌ و ملي‌ دارم‌، جناب‌عالي‌ را بدون‌ در نظر گرفتن ‌روابط‌ حزبي‌ و بستگي‌ به‌ گروهي‌ خاص‌ مأمور تشكيل‌ دولت‌ موقت‌ مي‌نمايم‌ تا ترتيب‌ اداره‌ امور مملكت‌ و خصوصاً انجام‌ رفراندوم‌ و رجوع‌ به‌ آراي‌ عمومي ‌ملت‌ درباره‌ تغيير نظام‌ سياسي‌ كشور به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و تشكيل‌ مجلس ‌مؤسسان‌ از منتخبين‌ مردم‌ جهت‌ تصويب‌ قانون‌ اساسي‌ نظام‌ جديد و انتخاب ‌مجلس‌ نمايندگان‌ ملّت‌ بر طبق‌ قانون‌ اساسي‌ جديد را بدهيد. 
مقتضي‌ است‌ كه ‌اعضاي‌ دولت‌ موقت‌ را هر چه‌ زودتر با توجه‌ به‌ شرايطي‌ كه‌ مشخص‌ نموده‌ام ‌تعيين‌ و معرفي‌ نماييد. كارمندان‌ دولت‌ و ارتش‌ و افراد ملت‌ با دولت‌ موقت‌ شما همكاري‌ كامل‌ نموده ‌و رعايت‌ انضباط‌ را براي‌ وصول‌ به‌ اهداف‌ مقدس‌ انقلاب‌ و سامان‌ يافتن‌ اموركشور خواهند نمود.
موفقيت‌ شما و دولت‌ موقت‌ را در اين‌ مرحله‌ي حساس‌ تاريخي‌ از خداوندمتعال‌ مسئلت‌ مي‌نمايم‌.
روح‌الله الموسوي‌ الخميني
تصویر حكم‌ نخست‌ وزيری بازرگان‌ با دستخط‌ امام‌ خمينی

روز شانزدهم‌ بهمن‌ نیز جلسه‌‌ معارفه‌‌ بازرگان‌ با حضور صدها خبرنگار خارجي‌ و داخلي‌ در مدرسه‌‌ علوي‌ برگزار شد.