17 بهمن 1361
دستگیری سران حزب توده

شبكه‌ جاسوسي حزب توده در تهران كشف و دبير كل و اعضاي كميته مركزي آن دستگير شدند.