17 بهمن 1321
استعفای اعضای کابینه احمد قوام

10 نفر از وزيران كابينه احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ از مقام خود استعفا كردند.