20 بهمن 1364
آغاز عمليات والفجر 8

عمليات والفجر 8 با رمز «يا فاطمه زهرا» در جبهه‌هاي جنوب آغاز شد.