20 بهمن 1350
انتشار اولین بیانیه سازمان مجاهدین خلق در خارج از کشور

اولين بيانيه سازمان مجاهدين خلق ايران در خارج از كشور انتشار يافت. در اين بيانيه تاريخچه، اهداف و موقعيت سازمان پس از دستگيري‌هاي شهريور 1350 تبيين شده بود.