21 بهمن 1357
تصویب لایحه محاکمه وزیران خاطی توسط مجلس شورای ملی

قانون مربوط به تعقيب نخست‌وزيران و وزيران خاطي و طرز تشكيل هيأت منصفه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.