22 بهمن 1308
اظهار نظر مقامات غربی در مورد شخصیت رضاخان

وزيرمختار آمريكا در تهران در گزارشي كه متعاقب اولين ملاقات خود با رضاخان به آمريكا مخابره كرد، نوشت «مردي را ملاقات كردم كه چند قدم بيشتر با توحش فاصله نداشت».