23 بهمن 1365
ادامه کشتار مردم به دست منافقین

4 سرنشين يك دستگاه اتومبيل در تهران در يك عمليات كور تروريستي توسط دو نفر از اعضاي سازمان منافقین كه سوار بر موتورسيكلت بودند به شهادت رسيدند.