24 بهمن 1360
دستگیری سران كادر مركزي سازمان پيكار

سران و اعضاي كادر مركزي سازمان پيكار در جريان كشف 29 خانه تيمي متعلق به شاخه نظامي و سياسي اين سازمان دستگير شدند.