25 بهمن 1330
ترور حسین فاطمی

دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه كابينه مصدق هنگام سخنراني در يك مجلس عمومي هدف سوءقصد قرار گرفت و به بيمارستان منتقل شد.