30 بهمن 1299
خروج ژنرال آیرونساید از ایران
ژنرال ادموند آيرونسايد فرمانده نيروهاي انگليسي در ايران و هماهنگ‌كننده كودتاي  رضاخان، سه روز قبل از اين كودتا تهران را ترك كرد.