30 بهمن 1357
بازگشایی سفارت فلسطین در تهران
سفارت فلسطين در ايران در محل سابق سفارت اسرائیل در تهران گشايش يافت.