30 بهمن 1358
انتصاب فقهای شورای نگهبان توسط امام خمینی
به حكم امام خميني آیات رباني شيرازي، لطف‌الله صافي گلپایگانی، مهدوي‌كني، رضواني، جنتي و صانعي به عنوان اعضای شوراي نگهبان قانون اساسي تعيين شدند..