30 بهمن 1396
شهادت تعدادی از نیروهای انقلاب توسط فرقه دراویش گنابادی
سه نفر از ماموران نیروی انتظامی و دو نفر از بسیجیان در جریان تهاجم اخلالگران وابسته به دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران به شهادت رسیدند.