1 اسفند 1357
غارت پادگان مهاباد توسط حزب دمكرات كردستان
پادگان مهاباد پس از يك هفته محاصره توسط نيروهاي مسلح حزب دمكرات كردستان سقوط كرد و تمام مهمات آن به غارت رفت. رئيس پليس سنندج نيز توسط افراد مسلح ربوده شد.