تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز
تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تظاهرات مردمی در واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تظاهرات مردم با حمل تصویر امام خمینی در واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

درگیری مردم با ماموران در قیام 29 بهمن 1356 تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

نمای داخلی یك سینما پس از قیام خونین 29 بهمن تبریز در سال 1356

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تصویری از قیام 29 بهمن تبریز در سال 1356

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

واقعه 29 بهمن تبریز

 

تصاویری از قیام 29 بهمن تبریز

تصویر شهدای قیام 29 بهمن تبریز