با محوریت خاطرات دوران نهضت ملی نفت،
پنجمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت پنجم از بسته تصویری خاطره‌نگاشت با محوریت خاطرات دوران نهضت ملی نفت منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

پنجمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پنجمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پنجمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد


پنجمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد

پنجمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» منتشر شد