گزارش ساواک از اقدام بی‌سابقه طرفداران امام خمینی در کاظمین در فروردین 1357

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شعاع فعالیت‌ها و مبارزات مردم ایران به ویژه یاران امام خمینی روز به روز گسترد‌ه‌تر می‌شد بطوری که برخی از این اقدامات تعجب و شگفتی نیروهای امنیتی رژیم پهلوی را به همراه داشت. 

در سندی از گزارشات ساواک درباره اقدامات طرفداران امام خمینی در کاظمین آمده است: «اخیراً تعدادی از نامه‌ها و جزوه‌های مربوط به [امام] خمینی در لای کتاب‌های دعا در حرم کاظمین گذاشته شده است. یک قطعه عکس مشارالیه که توزیع شده به پیوست تقدیم می‌گردد.

نظریه یکشنبه: خبر صحت دارد. نامه اخیر [امام] خمینی به اهالی آذربایجان و جزوه سخنرانی او درباره تظاهرات چند ماهه عناصر منحرف در ایران و همچنین عکس او جزو اوراقی بوده که در حرم گذاشته شده و حتی به در مغازه‌ها نیز برده شده و به صاحبان آنها داده شده است. اقدام اخیر طرفداران خمینی تاکنون در کاظمین سابقه نداشته و این امر موید گسترش فعالیت‌ها و تحریکات آنان در تمام نقاط مختلف و به اشکال گوناگون است.»


گزارش ساواک از اقدام بی‌سابقه طرفداران امام خمینی در کاظمین در فروردین 1357