اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت هشتم از بسته تصویری خاطره‌نگاشت با هدف بازخوانی خاطرات شخصیت‌ها از ادوار مختلف تاریخی در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.


هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»

هشتمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»