اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت بیست و دوم از بسته تصویری آنچه گذشت که به بازخوانی مواضع شخصیت‌های مختلف می‌پردازد در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»

قسمت بیست و دوم از بسته تصویری «آنچه گذشت»