به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
«جهانی شدن انقلاب اسلامی و پایان تاریخ» وارد بازار کتاب شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ «جهانی شدن انقلاب اسلامی و پایان تاریخ» از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی وارد بازار کتاب شد. این اثر به قلم دکتر عباسعلی رهبر و مژگان بیگله در چهار فصل و گفتارهای متعدد، می‌کوشد ضمن تبیین معنا و مفهوم «جهانی شدن» به نظرات مرتبط با آن بپردازد. نکته مهم در این کتاب آن است که انقلاب اسلامی در ایران زمینه‌های ظهور و برجسته شدن نظریه اصیل مهدویت و زنده شدن دوباره احکام انسانی و اسلامی را بار دیگر فراهم نمود.

در بخشی از پیشگفتار این اثر می‌خوانیم: «تنها با پیدایی انقلاب اسلامی ایران دین با جهانی شدن تلاقی پیدا کرد؛ زیرا اسلام داعیه جهانی شدن دارد و این امر با ادعاهای مدرنیته به عنوان شیوه زندگی رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. انقلاب اسلامی ایران با پشتوانه اسلام و ویژگی‌های جامعیت و جهان شمولی خود و دارا بودن آموزه‌هایی چون عقلانیت، اجتهاد، عدالت و قدرت اجتماعی بزرگی که آن را به یک دین کنشگر، فعال و عملگرا مبدل می‌سازد ظاهر گشت و اسلام با ویژگی‌‌های خاص فرازمان و فرامکان خود و ظهور رهبری کاریزماتیک از یک شیوه تفکر به شکل یک شیوه زندگی درآمد.»

تحقیق حاضر از لحاظ روش‌شناسی از نوع کیفی بوده و می‌کوشد به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهد که به راستی نظریه فراتاریخی انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با نظریه‌های جهانی شدن و پایان تاریخ ماتریالیستی غرب دارای چه ویژگی‌هایی است؟ جهانی شدن ناظر بر چه مولفه‌هایی است؟ دین در عصر جهانی شدن چه جایگاهی دارد؟ و انقلاب اسلامی ایران چگونه با فضای جهانی شدن ارتباط برقرار کرده است؟

«جهانی شدن انقلاب اسلامی و پایان تاریخ» وارد بازار کتاب شد

سازماندهی کتاب شامل پیشگفتار، چهار فصل و یک نتیجه‌گیری است. در فصل نخست چارچوب نظری و مفهومی مطرح می‌شود و فصل دوم به تحلیل رهیافت‌های مطرح شده درمورد انقلاب‌ها، نقش انقلاب اسلامی در تحول نظریه پردازی‌های معاصر و مبانی هستی‌شناسانه و معرف‌شناسانه انقلاب اسلامی می‌پردازد. در فصل سوم کتاب نقش انقلاب اسلامی در احیای هویت اسلامی در عصر جهانی شدن بررسی شده است و در فصل چهارم و پایانی به مقایسه تطبیقی نظریات پایان تاریخ غرب و انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

کتاب «جهانی شدن انقلاب اسلامی و پایان تاریخ» در 336 صفحه و با قیمت 29 هزار توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی وارد بازار نشر شده است.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاب به صفحه منشورات پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی رجوع کنند و یا به فروشگاه این مرکز واقع در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری، نبش مجمع ناشران مراجعه کنند و یا با شماره 22211174 تماس بگیرند.

منبع: میزان