شانزدهم بهمن ماه در گذار تاریخ

16 بهمن 1375
زلزله در بجنورد هزاران نفر را به كام مرگ فرستاد و 60 روستا رابين 20 تا 100 درصد تخريب كرد.

16 بهمن 1357
رئيس سازمان سيا اعتراف كرد كه در رابطه با پيش‌بيني مسائل ايران اين سازمان ناكام بوده است. وي گفت چيزي كه ما پيش‌بيني نمي‌كرديم اين بود كه يك پيرمرد 78 ساله كه مدت 14 سال در كشورش حضور نداشت بتواند نيروها را براحتي به هم پيوند دهد.

16 بهمن 1357
امام‌‌خميني طي حكمي مهندس مهدي بازرگان را به عنوان رئيس دولت موقت تعيين كرد. بختيار مدعي شد يك كشور يك دولت بيشتر ندارد.

16 بهمن 1357
مجلس شوراي ملي طرح پيشنهادي شاپور بختيار نخست وزير براي انحلال ساواك را تصويب كرد .

16 بهمن 1344
محاكمه خليل ملكي رهبر جامعه سوسياليستي نهضت ملي ايران و سه نفر از يارانش آغاز شد.

16 بهمن 1344
محاكمه 55 نفر از اعضاي مخفي حزب ملل اسلامي در دادگاه ارتش آغاز شد. اين حزب اولين تشكل سياسي است كه از مشي مبارزه مسلحانه عليه رژيم پهلوي تبعيت مي‌كرد.

16 بهمن 1333
بارون روچيلد سرمايه‌دار معروف اروپائي براي انعقاد معاملات بازرگاني به تهران‌آمد.

16 بهمن 1327
دولت ايران حزب توده را غيرقانوني اعلام كرد.

16 بهمن 1296
روزنامه « رعد » نوشت روزانه به طور متوسط ۳۶ نفر در تهران بر اثرفقر و قحطي جان مي سپارند ( جنگ جهاني اول )