بسته تصویری "آنچه گذشت"
بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره "استکبار ستیزی"
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قسمت بیست و سوم از بسته تصویری "آنچه گذشت" با محوریت بازخوانی مواضع برخی شخصیت‌های سیاسی درباره استکبارستیزی در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره

بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی درباره