اسناد انقلاب / 5 بهمن 1357
گزارش شهربانی خراسان از عزیمت مردم به تهران برای استقبال از امام خمینی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ عزیمت گسترده مردم به تهران برای استقبال از امام خمینی پیش از آمدن امام به ایران آغاز شد. با اعلام اولین خبر بازگشت امام خمینی، موج عظیمی از شهرهای مختلف کشور روانه تهران شدند تا پس از سال‌ها میزبان رهبر نهضت اسلامی باشند. 


در گزارشی از شهربانی خراسان در همین رابطه به تاریخ 5 بهمن 1357 آمده است:

 « شنیده می‌شود عده زیادی از مخالفین و تظاهرکنندگان جهت استقبال از [امام] خمینی قصد دارند به تهرن بروند و تعداد زیادی از آن‌ها مجهز به اسلحه می‌باشند و چنانچه در بین راه‌ها هم از آنان بازرسی بعمل آید قویاً بی‌نتیجه نخواهد بود.»
گزارش شهربانی خراسان از عزیمت مردم به تهران برای استقبال از امام خمینی