اسناد انقلاب / 5 بهمن 57
گزارش شهربانی خراسان از عزیمت مردم به تهران برای استقبال از امام خمینی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شور و اشتیاق مردم شهرهای مختلف برای استقبال از امام خمینی آن‌ها را از روزهای قبل از آمدن امام به تهران کشاند. 

عزیمت مردم شهرها به تهران از اوایل بهمن ماه آغاز شد. در گزارشی از شهربانی خراسان در همین رابطه به تاریخ 5 بهمن 1357 آمده است: « شنیده می‌شود عده زیادی از مخالفین و تظاهرکنندگان جهت استقبال از خمینی قصد دارند به تهرن بروند و تعداد زیادی از آن‌ها مجهز به اسلحه می‌باشند و چنانچه در بین راه‌ها هم از آنان بازرسی بعمل آید قویاً بی‌نتیجه نخواهد بود.»


گزارش شهربانی خراسان از عزیمت مردم به تهران برای استقبال از امام خمینی