امام خمینی (ره):مذاكره با آمریكا ممنوع است
امام خمینی (ره):مذاكره با آمریكا ممنوع است