اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در سالروز انقلاب فرهنگی حساب اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی منتشر کرد.

تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی


تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی


تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی


تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی


تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی


تصاویری از حمایت‌های مردمی از انقلاب فرهنگی