برگی از مبارزات شهید رجایی درسال 42
دستگیری محمدعلی رجایی در قزوین به اتهام اهانت به شاه
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید محمدعلی رجایی از پیشتازان عرصه مبارزه و اقدامات سیاسی علیه رژیم پهلوی بود به طوری که مبارزات خود را در قزوین آغاز کرد.

در سندی از شهربانی قزوین که به دستگیری شهید رجایی در 12 اردیبهشت 1342 اشاره دارد با موضوع "بازداشت محمدعلی رجایی فرزند عبدالصمد" آمده است:

طبق گزارش دایره مربوطه نامبرده بالا به اتهام اهانت به رئیس مملکت و پخش اعلامیه مضره به موجب قرار شماره ..... 42/2/12 بازپرسی 1 تیپ 5 قزوین در زندان این شهربانی بازداشت گردیده. اینک یک برگ انگشت‌نگاری ملصق به عکس مشارالیه جهت استحضار به ضمیمه ایفاد می‌گردد.


دستگیری محمدعلی رجایی توسط به اتهام اهانت به شاه در سال 42