آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلید، صبح امروز (شنبه) درگذشت. به همین مناسبت تصاویری از آن مرحوم از نظر می‌گذرد.

آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر


آیت‌الله یوسف صانعی در آئینه تصویر