پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با تأکیدات امام خمینی، مجلس خبرگان قانون اساسی پس از سه ماه فعالیت، کار تدوین قانون اساسی را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، به پایان رسانید. روزهای 11 و 12 آذر 1358، به رأی‌گیری در مورد قانون اساسی تدوین شده، اختصاص یافت، همه‌پرسی برگزار شد و با 99/5 درصد آرای موافق شرکت‌کنندگان، به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

حزب جمهوری اسلامی از جمله احزاب فعال در این زمینه بود. تصاویر زیر پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی است که در ادامه از نظر می‌گذرد.

پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسیپوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی


پوسترهای تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی برای همه‌پرسی قانون اساسی