متن فرمان قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تصویر فرمان ناصرالدین‌شاه برای قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر را منتشر کرد.

متن فرمان قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر