کلاس تاریخ
پاسخی که بی‌دادگاه شاه را به سکوت کشاند!

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام، از مخالفین رژیم پهلوی بود. وی با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی‌های شاه مقاومت می‌کرد و برای نشان دادن چهره زشت رژیم پهلوی عاقبت به وسیله عمال آنها به شهادت رسید.

در دادگاه نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام و از مخالفین رژیم پهلوی؛ دادستان خیلی شعار می‌داد. می‌گفت: «طبق مواد 317، 318، 319، و 320 اگر یک نفر یا صد نفر علیه سلطنت قیام کند محکوم به مرگ هستند». نواب بلند شد و گفت: 

«ماده 317 تا 320 قانون مشروطه سلطنتی که شما می‌گوئید، کی تنظیم شده؟» گفتند: «در زمان مظفرالدین شاه». نواب گفت: «شما پسر رضا شاه را بیاورید، تا جواب دهد چطور پدرش علیه مشروطه و سلطنت قاجار قیام کرد؟ من هم همان جواب‌ها را می‌دهم.» این حرف نواب دادگاه را به تعطیلی کشاند.

پاسخی که بی‌دادگاه شاه را به سکوت کشاند!

منبع: کتاب «خاطرات حاج‌احمد شهاب»؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی.