شهید صیاد شیرازی در آئینه تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به مناسبت سالروز شهادت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در 21 فروردین 1378، تصاویری از وی منتشر شد که از نظر می‌گذرد.


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر

شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر


شهید صیاد شیرازی در آئینه تصویرشهید صیاد شیرازی در آئینه تصویرشهید صیاد شیرازی در آئینه تصویر