کلاس تاریخ
ترسیم اوضاع آموزشی و بهداشتی ایران در سال 1355

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ درباره وضعیت ایران در دوران پهلوی دروغ‌های زیادی گفته شده و تحریف‌های بسیاری صورت گرفته است. خیلی‌ها بر آنند تا ایرانِ آن روز را "مدینه فاضله" تصویرسازی کنند؛ در حالی که چنین نبوده است. به عنوان نمونه، اسدالله علم نخست‌وزیر و محرم اسرار دربار پهلوی درباره جایگاه ایران از لحاظ آموزش و بهداشت در سال 1355 می‌نویسد: «برنامه آموزش و بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. در سال 1355 تنها 75 درصد از کودکان به آموزش دسترسی داشتند، آن هم در شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه نوبت کار می‌کردند و شمار شاگردان هر کلاس به 70 – 80 تن می‌رسید. بر پایه گزارش سال 1979 بانک جهانی، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975، در تانزانیا 66 درصد، در ترکیه 60 درصد و در ایران 50 درصد بود...

همچنین در 1977 انتظار عمر متوسط در ترکیه 60 در ایران 52 و در هندوستان و تانزانیا 51 سال بود. به زبان دیگر چه در زمینه آموزشی و چه در زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی که درآمد کمتر یا خیلی کمتر داشتند، بهتر نبود...»


ترسیم اوضاع آموزشی و بهداشتی ایران در سال 1355

منبع: کتاب «یاداشت‌های اسدالله علم»، جلد یکم.