تصاویری از تمثال شهید بهشتی در دستان مردم
بهشتیِ یک ملت
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید بهشتی یکی از اثرگذارترین چهره‌های تاریخ انقلاب اسلامی بود که فقدان او مایه تأسف و تأثر اقشار مختلف مردم بود. تصاویر زیر گویای ارتباط عمیق مردم با آن شهید است که در مقاطع مختلف ظهور و بروز می‌یافت.

تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر

تصویر شهید بهشتی در دستان آزادگان در حین بازگشت به کشور


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیرتصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر


تصاویری از مراسم تشیع پیکر شهدای هفت تیر