انتشار به مناسبت سالمرگ محمدرضا پهلوی
وصیت‌نامه جعلی شاه را چه کسانی نوشتند؟
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمدرضا پهلوی در 5 مرداد 1359 بعد از تحمل یک دوره بیماری در قاهره درگذشت. احمدعلی مسعود انصاری که در آخرین روزهای حیات محمدرضا پهلوی با او دیدار داشت و بعد از مرگ شاه نیز به قاهره رفت، روایت جالبی از وصیت‌نامه جعلی شاه دارد. او می‌گوید:
 
هنگام ترک نیویورک به لندن و از آنجا به قاهره، به دیدار هوشنگ انصاری رفتم. انصاری به من گفت وقتی به قاهره رسیدم بپرسم و جستجو کنم که آیا شاه در مورد مسائل سیاسی و آینده ایران و ولیعهد وصیتی هم کرده یا نه؟ وقتی به قاهره رسیدم مترصد بودم که ببینم وصیتنامه‌ای در کار هست یا نه، و عجبا که فهمیدم وصیتنامه‌ای در کار نیست. به همین علت هم فرح دست به کار شده بود که متنی به نام وصیتنامه سیاسی شاه تهیه شود و ماموریت و انجام کار را به عهده دکتر منتصری یکی از اشخاص مورد اعتماد و علاقه فرح سپرده بودند. جواد معین‌زاده و چند نفر دیگر هم همکاری می‌کردند و دست‌اندرکار بودند. حاصل کار آنها همان متنی است که امروز به عنوان وصیتنامه سیاسی شاه معروف شده و البته بعد از مرگ او بوسیله اشخاص یاد شده تهیه گردیده است. 

این متن که بیشتر احساساتی و عاطفی است تا سیاسی، فاقد رهنمودهایی است که معمولاً وصیتنامه یک رهبر سیاسی را از وصیتنامه دیگران متمایز می‌کند. در آن تنها به مسئله جانشینی ولیعهد اشاره شده است والا از چه باید کردها و توصیه‌های سیاسی سخنی به میان نمی‌آید.