«جمعه سیاه» از دریچه لنز دوربین
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز 17 شهریور 1357، رژیم پهلوی جنایت دیگری را در کارنامه سیاه خود ثبت کرد؛ آن روز مردم از پیر و جوان و زن و مردم در میدان ژاله تهران به خاک و خون کشیده شدند. این تصاویر که بعضی برای اولین بار منتشر می‌شود، بخشی از این جنایت رژیم پهلوی را به تصویر می‌کشند.

جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین


جمعه سیاه از دریچه لنز دوربین