روایت تصاویر از اشتیاق مردم برای دیدار با امام خمینی در بهمن 57
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ ایام حضور امام خمینی در مدارس رفاه و علوی در دهه فجر 1357، روزهایی شیرین بود. مردم که شوق دیدار با رهبر نهضت اسلامی را داشتند، با اشتیاق به ملاقات امام رفتند. عکاسان، گوشه ای از این اشتیاق را ثبت کرده اند.

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57

گزارش تصویری دیدار مردم با امام در بهمن 57