سند درخواست رئیس ساواک برای تخفیف در مجازات مسعود رجوی به دلیل همکاری وی با ساواک

سند درخواست رئیس ساواک برای تخفیف در مجازات مسعود رجوی به دلیل همکاری وی با ساواک