سند کنترل فعالیت‌های شهید صیاد شیرازی توسط ضداطلاعات ارتش پهلوی

سند کنترل فعالیت‌های شهید صیاد شیرازی توسط ضداطلاعات ارتش پهلوی